​REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 

GABINET LEKARSKI BENITA WŁODARCZYK

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.drbenitawlodarczyk.pl

2. Definicje:
1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę,
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.drbenitawlodarczyk.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.drbenitawlodarczyk.pl
5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną oraz wizyta diagnostyczna lub kontrolna w ramach usług z zakresu psychiatrii świadczonych przez Usługodawcę stacjonarnie lub w formule zdalnej (wideo-konsultacje lub tele-konsultacje).
6. Usługodawca – Benita Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski Benita Włodarczyk, ul. Leona Berensona 159S, NIP 9481964726, adres e-mail do kontaktu: drbenitawlodarczyk@gmail.pl , tel.: 451676242
3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty
1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
1. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
2. uiścić opłatę w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
3. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
4. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
5. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie opłaty w wysokości 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Opłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
6. Opłatę można uiścić za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”:
7. Informację o zaksięgowaniu opłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia opłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
8. Konsultacje stacjonarne:
1. Konsultacje stacjonarne odbywają się w gabinecie Usługodawcy pod adresem: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 .
2. Pacjent zobowiązany jest do:
a. stawienia się do miejsca Konsultacji nie później niż 5 minut przed jej rozpoczęciem;
b. stosowania się do zasad porządkowych obowiązujących w miejscu Konsultacji, w tym – przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz zakazu używania wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów) i środków odurzających;
3. Pacjentowi może towarzyszyć wyłącznie jedna dorosła osoba, przy czym postanowienia pkt 2 powyżej stosuje się do niej odpowiednio.
4. Usługodawca (lub osoba z personelu Usługodawcy) może odmówić Konsultacji Pacjentowi (osobie towarzyszącej) znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka, agresywnemu lub niestosującemu się do zasad określonych w pkt 2 powyżej.
9. Konsultacje zdalne
1. Konsultacje zdalne odbywają się za pomocą komputera, telefonu lub innych urządzeń z dostępem do Internetu, umożliwiających komunikację na odległość, wyposażonych w mikrofon, głośnik oraz kamerę.
2. Zapewnienie sprzętu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz łączności z Internetem o przepustowości łącza umożliwiającego płynną i niezakłóconą komunikację z Usługodawcą obciąża Pacjenta.
10. Wybór rodzaju konsultacji: stacjonarnej czy zdalnej (wideo lub tele) zostaje dokonany podczas zamawiania usługi.

§ 3. Dane osobowe

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Administrator informuje, że wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania za jego pośrednictwem z usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym zwłaszcza – umawiania, rezerwowania lub opłacania Konsultacji, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tych usług, przyjęcia zapłaty za nie, dokumentowania takich transakcji oraz dla potrzeb rachunkowych.

§ 4. Reklamacje
1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty
1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej opłaty.
6. Usługodawca dokona zwrotu opłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 6. Wymagania techniczne

1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
3. minimalne wymagania sprzętowe:
1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
4. stałe połączenie do sieci Internet.
2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
1. rachunku bankowego,
2. konta poczty elektronicznej,
3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2024